Общи условия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина https://trotinetki.bg/ и тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „СЪГЛАСЕН СЪМ” в полетата за „ПОРЪЧКА“ , потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия като сключен договор.
Собственик на съдържанието, снимковия материал и текстовете в сайта е https://trotinetki.bg/, наричано за краткост в настоящите Общи условия ТЪРГОВЕЦ.
Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на https://trotinetki.bg/, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация. Всеки потребител може да поиска премахването на съхраняваните му данни, чрез волеизлеание на мейл info@trotinetki.bg, с изключение на случайте, които предвиждат друго в националното и европейско законодателство, нормативни актове и изрични указания на отговорните държавни институции в тази връзка.
Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://trotinetki.bg/ не представляват правно обвързваща оферта. Те са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
След кликане на бутона „Поръчване”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Количката”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение договора се счита за сключен.
ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни в даден етап. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес. В случай, че клиентът е превел сума
по банковата сметка на търговеца, то тя ще бъде възстановена в най-кратки срокове. Затова призоваваме клиентите решили да заплатят с банков превод, да направят първо запитване до търговеца, посредством телефон или попълване на контактната форма на сайта, и след потвърждение да направят разплащане.
Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с начислен ДДС.
ДОСТАВКА
Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху доставчика. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице, ако клиента е пожелал тази опция при доставката. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката, във вида в който е получена. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения и преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока. Ако заявената стока е втора употреба, гаранционен срок няма, ако изрично не е упоменато друго в описанието на конкретния артикул. Съгласно европейското и националното законодателство, при упражнено право на отказ от покупка, разходите за връщането на покупката са за сметка на потребителя. Клиента има право да върне закупената от него стока, в рамките на 14 дни и да му бъдат върнати парите за нея, освен в случаите:
-стоки по поръчка по индивидуални изисквания на потребителя;
– запечатани стоки, чиито опаковки са разтворени след доставката им и не могат да бъдат върнати в първоначалния си търговски вид – повредена транспортна опаковка на ТЪРГОВЕЦЪТ, повреди по стоката в рамките на 14-дневния период за връщане;

ЦЕНИ
Цените посочени на сайта НЕ включват транспортиране до адресът, посочен от клиента, освен ако в описанието на артикула не е посочено друго. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина https://trotinetki.bg/
– Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
– Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата https://trotinetki.bg/
– Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от сайта https://trotinetki.bg/ стоки и услуги;
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните стоки и услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер при комуникация с ТЪРГОВЕЦА;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез https://trotinetki.bg/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14. Клиентът се задължава да посочи име и фамилия, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката /ако не е указано друго в описанието на конкретен артикул/ и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦЪТ
ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
16. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://trotinetki.bg/, освен в случаите, описани в Политиката за поверителност.
17. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://trotinetki.bg/
17а. ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
19. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани. Повече информация можете да намерите на станицата „Политика за поверителност“
20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@trotinetki.bg. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави и са подробно описани в Политика за поверителност на личните данни на търговското дружество, собственик на https://trotinetki.bg/
21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА;
22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да използва (cookies). Те представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Същите са подробно описани в Политика за поверителност на личните данни на търговското дружество собственик на https://trotinetki.bg/

ЛИЧНИ ДАННИ
ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. Действията по събиране и обработване на лични данни са подробно описани в Политика за поверителност на личните данни на търговското дружество собственик на https://trotinetki.bg/
ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

ИЗМЕНЕНИЯ
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ
Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата са подробно описани в Политика за поверителност на личните данни на търговското дружество собственик на https://trotinetki.bg/ на своя компютър.
26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
27. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.